Αριστείδης Παρμακέλης

 

Ο Δρ. Παρμακέλης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας του ΕΚΠΑ και Αναπληρωτής Διευθυντής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικολογία και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας». Ο Δρ. Παρμακέλης έλαβε το διδακτορικό του τίτλο από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το 2003. Στο διδακτορικό του εφαρμόστηκε μια ολιστική προσέγγιση της διαφοροποίησης των ειδών του γένους Mastus στα νησιά του Αιγαίου και ειδικότερα της Κρήτης. Για πρώτη φορά καταδεικνύεται ο μηχανισμός της μη-προσαρμοστικής διάσπασης (non-adaptive radiation) ως μηχανισμός ειδογένεσης των ασπόνδυλων οργανισμών στην Κρήτη. Το 2007 εκλέγεται στο Τμήμα Βιολογίας του ΕΚΠΑ όπου υπηρετεί μέχρι και σήμερα με γνωστικό αντικείμενο την Βιοποικιλότητα και Οικολογία Πληθυσμών. Το 2014 με υποτροφία Fulbright μεταβαίνει στο Yale University ως Επισκέπτης Ερευνητής όπου συμμετέχει σε ερευνητικό πρόγραμμα που προσεγγίζει την παγκόσμια φυλογεωγραφία του είδους Aedes aegypti, ενός εκ των σημαντικότερων φορέων ασθενειών του ανθρώπου, χρησιμοποιώντας γενωμικά δεδομένα. Τέλος, είναι αξιολογητής της IUCN για τα χερσαία γαστερόποδα και έχει διατελέσει μέλος της επιτροπής «Φύση 2000». Μετά από πολλές δεκαετίες συστηματικής δουλειάς, οι αξιολογητές του IUCΝ προέβησαν σε μια απογραφή της κατάστασης απειλής της ευρωπαϊκής πανίδας χερσαίων γαστεροπόδων. Έχοντας αξιολογήσει 2480 είδη χερσαίων γαστεροπόδων, στην ομιλία του θα παρουσιάσει την κατανομή των ειδών στις διάφορες κατηγορίες απειλής, τις κατανομές των απειλούμενων ειδών ανά χώρα και οικοσύστημα, τις τάσεις των πληθυσμών τους και τις κύριες απειλές τους, ενώ προτείνονται διαχειριστικά μέτρα για την αναστροφή των τάσεων.

Ο Δρ. Παρμακέλης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας του ΕΚΠΑ και Αναπληρωτής Διευθυντής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικολογία και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας». Ο Δρ. Παρμακέλης έλαβε το διδακτορικό του τίτλο από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το 2003. Στο διδακτορικό του εφαρμόστηκε μια ολιστική προσέγγιση της διαφοροποίησης των ειδών του γένους Mastus στα νησιά του Αιγαίου και ειδικότερα της Κρήτης. Για πρώτη φορά καταδεικνύεται ο μηχανισμός της μη-προσαρμοστικής διάσπασης (non-adaptive radiation) ως μηχανισμός ειδογένεσης των ασπόνδυλων οργανισμών στην Κρήτη. Το 2007 εκλέγεται στο Τμήμα Βιολογίας του ΕΚΠΑ όπου υπηρετεί μέχρι και σήμερα με γνωστικό αντικείμενο την Βιοποικιλότητα και Οικολογία Πληθυσμών. Το 2014 με υποτροφία Fulbright μεταβαίνει στο Yale University ως Επισκέπτης Ερευνητής όπου συμμετέχει σε ερευνητικό πρόγραμμα που προσεγγίζει την παγκόσμια φυλογεωγραφία του είδους Aedes aegypti, ενός εκ των σημαντικότερων φορέων ασθενειών του ανθρώπου, χρησιμοποιώντας γενωμικά δεδομένα. Τέλος, είναι αξιολογητής της IUCN για τα χερσαία γαστερόποδα και έχει διατελέσει μέλος της επιτροπής «Φύση 2000». Μετά από πολλές δεκαετίες συστηματικής δουλειάς, οι αξιολογητές του IUCΝ προέβησαν σε μια απογραφή της κατάστασης απειλής της ευρωπαϊκής πανίδας χερσαίων γαστεροπόδων. Έχοντας αξιολογήσει 2480 είδη χερσαίων γαστεροπόδων, στην ομιλία του θα παρουσιάσει την κατανομή των ειδών στις διάφορες κατηγορίες απειλής, τις κατανομές των απειλούμενων ειδών ανά χώρα και οικοσύστημα, τις τάσεις των πληθυσμών τους και τις κύριες απειλές τους, ενώ προτείνονται διαχειριστικά μέτρα για την αναστροφή των τάσεων.

back to top